Anbudskonkurranse

for utbygging av vannledningsnett og fiberrør for Tranvik vannlag SA

 

Tranvik vannlag SA skal bygge ut vannledningsnett til innbyggere i Tranvika og inviterer i den anledning til anbudskonkurranse. Ledningstraseen strekker seg fra Kaldkløvan i vest, via Tranvikan og til Ulværet i øst. Lengden på traseen er ca. 9000 meter. Det skal også etableres stikkledninger til de deler av be­byggelsen som ikke har eksisterende ledningsnett som kan ­tilknyttes. 

 

Om oppdragsgiver

Tranvik vannlag SA ble stiftet i november i 2017. Laget eies i sin helhet av lagets andelseiere som er fastboende og hytteeiere i Tranvik. Formålet med laget er å bygge og levere vann til innbyggere i Tranvik i Hitra kommune. Tranvik er på østsiden av Hitra og strekker seg fra Kaldkløvan i vest til Ulværet i øst.

 

Om prosjektet

Tranvik vannlag SA er byggherre for prosjektet. Prosjektet bygges, eies og skal driftes i sin helhet av Tranvik vannlag SA.  

Oppdraget gjennomføres etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Entreprenøren er ansvarlig etter plan – og bygningslovens § 23-5 som ansvarlig prosjekterende og etter § 23–6 som ansvarlig utførende for prosjektet.

Ledningsnettet skal legges i tråd med og etter gjeldende VA norm i Hitra kommune.

Ledningstraseen er målt inn med GPS. Som vedlegg til forespørselen er filer i DXF – format og ett enkelt kart over traseen i PDF. Traseen er veiledende og finner entreprenøren bedre løsninger på trase skal dette vurderes.

 

Opsjon fiber

Sodvin Energi og Fiber har planer om levering av fiber til Tranvika. Det skal i samme konkurranse ­leveres pris på legging av fiberrør i vannledningsgrøft med egen pris som mulig opsjon i kontrakten.

Frister og generell informasjon

Tranvik vannlag SA tar forbehold om godkjent finansiering for prosjektet og forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen om denne skulle gå ut over våre økonomiske rammer og øvrige betingelser.

 

Konkurransegrunnlaget vårt er bygd på mal fra lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I. Regelverket er kun ment som veiledende og prosjektet gjennomføres i sin helhet i privat regi med Tranvik vannlag SA som privat utbygger.

Konkurransegrunnlaget fås utlevert eller oversendt ved henvendelse til lagets leder, Sigrid Hanssen.

Epost: sigridhanssen@icloud.com, tlf. 482 44 840

Tilbudsfrist er satt til 14.05.18. Forventet oppstart i uke 22 og fullføring innen 31.12.18.

Tranvik vannlag SA håper på god konkurranse og ønsker alle entreprenører som deltar i konkurransen om utbygging av vårt lenge etterlengtede drikkevann.

LYKKE TIL!